Tuesday, June 21, 2016

Bulk Attendance गर्ने तरिका

आफ्नो कम्प्युरमा भएको browser ( google chrome अथवा morzilla firefox ) open गर्नुहोस ।
URL राख्ने field मा गएर 192.168.1.40/iclock-atms type गर्नुहोस ।

माथि देखाईए जस्तै username अनि password राख्ने field आउछ ।
Username : Provided
Password : Provided
         
 त्यसपछि login click गर्नुहोस ।
Login गरेपछि तल  देखिएजस्तै screen आउछ ।

रातो arrow ले देखाएको tab मा click गर्नुहोस । Dashboard देखिनेछ । 
Dashboard को तल Employeeमा click गर्दा Manual Attendance देखिनेछ ।


Manual Attendance मा click गरेपछि तल देखिएजस्तै page खुल्छ । 
 
Name or ID राख्ने field मा Bulk attendance गर्नुपर्ने staff हरुको ID Number अथवा नाम राख्नुहोस ।
एकै पटमा धेरै जना staffको ID राख्न मिल्छ ।
bulk attendance गर्नुपर्ने date राख्नुहोस (From र To दुबै date राख्नुहोस)।
 

 

Highlight गरेको field अनिवार्य भर्नुहोला ।
विहानको हाजिरी गर्न login select गर्नुहोस , बेलुकाको हाजिरी गर्न logout select गर्नुहोस ।
Time राख्दा AM/PM राम्रोसँग check गर्नुहोस ।
भरेको Field ठिक छ भने Apply button click गर्नुहोस ।

 


   (Note: Bulk Attendance को प्रयोग, तालिम , field र अन्य Official काममा जादा officeआउने समय ढिला भएर हाजिर छुटेको हकमा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा मात्र गर्न मिल्ने )

Manual Attendance गर्ने नयाँ तरिका


आफ्नो कम्प्युरमा भएको browser ( google chrome अथवा morzilla firefox ) open गर्नुहोस ।
URL राख्ने field मा गएर 192.168.1.40/iclock-atms type गर्नुहोस ।

माथि देखाईए जस्तै username अनि password राख्ने field आउछ ।

Username : Provided
Password : Provided
         

 त्यसपछि login click गर्नुहोस ।

Login गरेपछि तल  देखिएजस्तै screen आउछ ।


रातो arrow ले देखाएको tab मा click गर्नुहोस । Dashboard देखिनेछ । 
Dashboard को तल Employeeमा click गर्दा Manual Attendance देखिनेछ ।
Manual Attendance मा click गरेपछि तल देखिएजस्तै page खुल्छ ।  

Name or ID राख्ने field मा Manual attendance गर्नुपर्ने staff को ID Number अथवा नाम राख्नुहोस ।
Manual attendance गर्नुपर्ने date राख्नुहोस । 
 (look at the circle as shown in figure below)
  
अनि Filter मा click गर्नुहोस ।
त्यसपछी staff को Details देखिन्छ ।
 

Circle गरेको field अनिवार्य भर्नुहोला ।
विहानको हाजिरी गर्न login select गर्नुहोस , बेलुकाको हाजिरी गर्न logout select गर्नुहोस ।
Time राख्दा AM/PM राम्रोसँग check गर्नुहोस ।
भरेको Field ठिक छ भने Apply button click गर्नुहोस ।


 


   (Note: Manual Attendance को प्रयोग, तालिम , field र अन्य Official काममा जादा officeआउने समय ढिला भएर हाजिर छुटेको हकमा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा मात्र गर्न मिल्ने )